ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 โทษทางวินัย 5 สถาน ประกาศ พม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ สค. เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ สค. เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน1-66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศกรมกิจการสตรีฯ-รับสมัครคัดเลือกฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2566 แผนการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการทำงาน Ecosystem ของกรม สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Career Path DWF ปี 2566 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สค. ประจำปี พ.ศ. 2565 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 (เครื่องมือ Google) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัคร HIPPS รุ่นที่ 19 ประจำปี 2567 ประกาศกรมกิจการสตรีฯ-รับสมัครคัดเลือกฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ของกรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร สค. รอบการประเมินที่1 พ.ศ.2565 ประกาศ พม. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล พ.ศ.2565 แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กระทรวง พม. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 2564
ประกาศผลรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การส่งเสริมความเท่าเทียม และ รองประธานกรรมการคนที่สอง คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ (ฉบับสมบูรณ์) เจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง" 4.สรุปสาระสำคัญ 3.ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทางเพศ 2.แบบรับฟังรับฟังความคิดเห็นร่างกม 1.ประกาศกรมฯ บทคัดย่อพัฒนาหลักสูตรฯ บทคัดย่อเรื่องผู้ประกอบการสตรี ประกาศรายชื่อ 1 คนดี ปี 2566 ปคณ.1 พรบ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 ผลงานการจัดการความรู้ (KM) 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE V 1.0 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาล สค. การแต่งตั้งผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) สค.
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล วันสงกรานต์ 2566 เห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 รายงาน No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม (ฉบับแก้ไข) 2566 ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) รายงานความพึงพอใจรอบ 12 เดือนของกคอ. ประจำปี 2565 กิจกรรมการประชุมฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. 2566 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน สายตรงอธิบดี ประกาศนโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 6 เดือน แผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สค. ปี 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน สค. ปีงบประมาณ 2566 No gift Policy ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (องค์ความรู้:การป้องกันการทุจริตฯ) รางวัลองค์กรคุณธรรมโปร่งใส เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต
รายงาน ม.17 ปี 2564 (รวมเล่ม) รายงาน ม.17 ปี 2563 (รวมเล่ม) รายงาน ม.17 ปี 2562 (รวมเล่ม) รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2561 .รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2560 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2559 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2558 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2557 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2556 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2555 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2554 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2553 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2551-2552