ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สรุปผลงานวิจัย สค. 2545 - ปัจจุบัน

2 พ.ค. 2567

241 view

admin_1

สรุปผลงานวิจัย และสำรวจตามภารกิจหลัก ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบัน
(คลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดไฟล์)

การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วม
โดยตรง (Direct Stakeholders)

การสำรวจข้อมูลการละเมิดสิทธิสตรี
ในประเทศไทย

การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย
เพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนากลไกในการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
สถานภาพสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

การศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส)

การสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

การสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รายงานสถานการณ์ความเสมอภาคหญิงชาย

การสำรวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐ

การสำรวจสภาพครอบครัวตามตัวชี้วัดสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัว ที่มีลักษณะพิเศษ ระยะที่ 1

การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัว ที่มีลักษณะพิเศษ ระยะที่ 2

การดำเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ

ทัศนะและบทบาทของทีมสหวิชาชีพต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย

การวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัวไทย

การสำรวจการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุ

ผลการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง ครอบครัวลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว, ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงาน กับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัฒน์ ปีที่ 1

ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงาน กับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัฒน์ ปีที่ 2

เส้นทางสายน้ำนมแม่ : ประสบการณ์การต่อสู้ ของแม่ทำงานยุคใหม่ เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน

การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

พลังครอบครัว : อิทธิพลต่อความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว

เด็กที่ไม่มีใครต้องการกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม ระยะที่ 1

เด็กที่ไม่มีใครต้องการกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาระบบและกลไก ศพค. เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น : โครงการย่อยที่ 1

โครงการพัฒนาระบบและกลไก ศพค. เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น : โครงการย่อยที่ 2

โครงการพัฒนาระบบและกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง มีจิตสำนึกความเป็นไทย และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ระยะที่ 2 : โครงการย่อยที่ 1

โครงการพัฒนาระบบและกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง มีจิตสำนึกความเป็นไทย และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ระยะที่ 2 : โครงการย่อยที่ 2

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าผู้หญิงและเด็ก

บทสรุปผู้บริหาร/บทคัดย่อ ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2552 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รวบรวมงานวิจัยด้านสตรีและครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 - 2561

โโครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัวเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัวเกี่ยวกับโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัว : ขับเคลื่อนเครือข่ายสตรี สู่เวทีการพัฒนาสังคม

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัว : ประเมินผลภารกิจเพื่อพิชิตความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัว : ต่างมุมมองของคนทำงาน

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัว : บทบาทสตรีกับพื้นที่ทางการเมือง

โครงการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 – 2556

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัวในพื้นที่

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัวในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศดาวน์โหลดไฟล์ 3-2.png 3-12.png
icon