ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

​การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3 ก.พ. 2564

3329 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


icon