ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนงานและการรายงานผลการพัฒนาระบบราชการและการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

11 ม.ค. 2566

1797 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูล)
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกองหรือเทียบเท่า

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนพัฒนาองค์การรายหมวด
แผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
แผนการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี

แผนการจัดการความรู้
แผนควบคุมภายใน


*ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร 0 2659 6735
icon