ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เต้าหู้ นมสด สูตรง่ายๆ ใครก็ทำได้

21 มิ.ย. 2565

ทักษะการให้บริการร้านกาแฟ ก่อนเปิดหน้าร้านจริง

20 มิ.ย. 2565

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามทางเพศ

20 มิ.ย. 2565

สร้างรายได้ด้วยการฝึกอาชีพฟรี หลักสูตรขนมไทยสมัยนิยม

20 มิ.ย. 2565

การทำเทียนหอม l สองแควแชร์อาชีพ

16 มิ.ย. 2565

10 มิ.ย. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 23 พ.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 27 เม.ย. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 19 เม.ย. 2565 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 มี.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 7 มี.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 31 ม.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 30 ธ.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 3 ธ.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 22 พ.ย. 2564 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูทั้งหมด
9 พ.ค. 2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565 28 ก.พ. 2565 : เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 3 ก.พ. 2565 : จ้างฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ 30 ธ.ค. 2564 : เช่าพื้นที่ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 23 8 ธ.ค. 2564 : จ้างพัฒนา Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู้สำหรับสตรีและครอบครัว 20 ต.ค. 2564 : ดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน 20 ต.ค. 2564 : ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 20 ต.ค. 2564 : ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 20 ต.ค. 2564 : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 20 ต.ค. 2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูทั้งหมด
18 พ.ค. 2565 : ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 18 พ.ค. 2565 : ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 10 พ.ค. 2565 : ประกาศราคากลางการจ้างจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๖๕ (Women and the Economy Forum 2022 : WEF 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2565 : ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2565 : ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง สตรีกับเศรษฐกิจ BCG ในเขตเศรษฐกิจไทย และ APEC 20 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2565 : ราคากลางการจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2564 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2564 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 9 ธ.ค. 2564 : ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คลิกดูทั้งหมด
12 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับใช้ในองค์กร เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาแก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2564 : ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 ธ.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับใช้ในองค์กร เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลครอบครัวไทย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาแก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
19 พ.ค. 2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit หรือ ATK จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2565 : ปรกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เริ่มต้นย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีอย่างไร ให้สำเร็จ ตั้งแต่ "ก่อน" ก้าวแรก" จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เริ่มต้นย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีอย่างไร ให้สำเร็จ ตั้งแต่ "ก่อน"ก้าวแรก" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565 : จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า ทอฝัน by พม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565 : จ้างรื้อถอนคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565 : จ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูทั้งหมด
2 ส.ค. 2564 : จ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับกลไกภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564 : จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ในพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2564 : จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับ คู่มือบริการประชาชนศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2564 : จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับ คู่มือบริการประชาชนศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563 : จ้างจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมวันนี้
2269 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
3331 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้
90883 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมปีนี้
290552 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด
290558 ครั้ง