ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

3 ก.พ. 2564

3585 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

2567
2566
2565
2564
2563
2562การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2566
2565
2564
2563
2562 


icon