ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 ก.พ. 2564

393 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


หลักเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานบุคลากร


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

และการสร้างขวัญกำลังใจ