ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

คู่มือ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน

27 มิ.ย. 2562

2673 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
สำนักงานเลขานุการกรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
icon