ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

24 เม.ย. 2567

136 view

ชลธชา พลีสิงห์รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาicon