ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร

10 ส.ค. 2559

8795 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

"สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค"


ค่านิยม

"มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลในครอบครัว
  3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
  4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
  5. ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม
  6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว
วัฒนธรรมองค์กร

"จิตอาสา สื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและองค์กร"

จิตอาสา  หมายถึง การเป็นผู้ให้ เสียสละ สมัครใจให้บริการ ช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สื่อสารสร้างสรรค์  หมายถึง การสื่อสารที่ถูกต้องเป็นจริง สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนาตนเองและองค์กร หมายถึง การใส่ใจใฝ่เรียนรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของตนเองและองค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีธรรมาภิบาล

icon