ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

26 ม.ค. 2564

186 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการภาพรวม​​ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2564
2563
2562


​กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

2564
2563
2562


​กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

2564
2563
2562