ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยุทธศาสตร์

9 ก.ย. 2559

6243 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิบัติการด้าน
แผนปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนปฏิบัติการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
icon