ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

FAQ คำถามที่พบบ่อย

สตรีด้อยโอกาส เยาวสตรีกลุ่มเสี่ยง สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม สตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จะได้รับ

การฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด)
 2. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี (ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด)
 3. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ (ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด)
 4. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคใต้ จ.สงขลา (ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด)
 5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จ.ลำปาง (ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด)
 6. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภา จ.ขอนแก่น (ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด)
 7. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี (ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด)
 8. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จ.ลำพูน (ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด)

กลุ่มเป้าหมาย คือ

 • สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
 • ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
 • ผู้ที่ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
 • ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศกำเนิด
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด)
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี (ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด)
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ (ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด) 
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคใต้ จ.สงขลา (ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด)
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จ.ลำปาง (ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด)
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภา จ.ขอนแก่น (ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด)
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี (ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด)
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จ.ลำพูน (ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด)

มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ๑ เดือน ๓ เดือน และหลักสูตร ๖ เดือน ภายหลังการอบรมมีบริการจัดหางานให้ตามความสมัครใจ

โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนลักษณะของโครงการที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องมีลักษณะของโครงการ ดังนี้


1) โครงการของภาคเอกชน (โครงการของกลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม หรือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน)

    (1) เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาสตรี นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สค.

    (2) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่บางส่วน

    (3) เป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

    (4) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในข้อ 7 ของระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2560


2) โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)

    (1) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วนและเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ

    (2) เป็นโครงการที่ไม่สามารถของบประมาณปกติได้หรือได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอและ

    (3) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในข้อ 7 ของระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2560

(1) กลุ่ม/ชมรมสตรีกลุ่มสตรีตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และชมรมสตรีตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จะต้องดำเนินงานในรูปแบบของคณะบุคคล เช่น มีประธานกลุ่มหรือประธานชมรม กรรมการ เลขานุการ มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือชมรมที่ชัดเจน ไม่ใช่กลุ่มหรือชมรมที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว แต่ได้จัดตั้งและดำเนินการมาเป็นเวลาพอสมควร ที่สำคัญกลุ่ม/ชมรมสตรีจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย และหมายรวมถึงกลุ่ม/องค์กรที่จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

(2) องค์กรเอกชน องค์กรเอกชนซึ่งเป็นองค์กรที่มิใช่นิติบุคคล มีคณะบุคคลหรือผู้บริหารจัดการองค์กรมีวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวแต่จัดตั้งและดำเนินการมาเป็นเวลาพอสมควรที่สำคัญองค์กรเอกชนนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย

(3) มูลนิธิหรือสมาคมมูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีคณะบุคคลหรือผู้บริหารจัดการองค์กรมีวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว แต่จัดตั้งและดำเนินการมาเป็นเวลาพอสมควร ที่สำคัญมูลนิธิหรือสมาคมนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย

(4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน มีการบริหารจัดการและดำเนินการในรูปของคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนขององค์กร กลุ่มประชาชน และเครือข่ายครอบครัวในชุมชน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย

(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย

(6) หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งหน่วยงานของรัฐดังกล่าวหากประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย

icon