ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

6 ม.ค. 2564

3454 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ดาวน์โหลดไฟล์ แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส_ITA_2564.pdf
icon