ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ติดต่อ สค. ส่วนกลาง

9 ส.ค. 2559

2642 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์         : 0 2659 6762 , 0 2659 6763

โทรสาร           : 0 2659 6764

e-mail            : saraban@dwf.go.th
ติดต่อหน่วยงานภายใน สค. (ส่วนกลาง)


หน่วยงาน : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรสาร           : 0 2659 6764

โทรศัพท์         : 0 2659 6762 , 0 2659 6763


         

ฝ่ายบริหารทั่วไป         

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6730

กลุ่มมาตรการและกลไก  

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6715

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา   

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6718

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6721

กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6723

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6725

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6728


หน่วยงาน           : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ที่อยู่หน่วยงาน    : ชั้น 13 (โซน B) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์          : 0 2659 6754
โทรสาร           : 0 2659 6755

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6754

กลุ่มมาตรการและกลไก  

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6752

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา   

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6744

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6741

กลุ่มกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6746

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6749

กลุ่มวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6757

ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกาทำงาน

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6749หน่วยงาน           : สำนักงานเลขานุการกรม
ที่อยู่หน่วยงาน    : ชั้น 14 (โซน B) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์         : 0 2659 6762
โทรสาร          : 0 2659 6764

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์ติดต่อ          0 2659 6763

กลุ่มกฎหมาย

เบอร์ติดต่อ          0 2659 6768

กลุ่มการคลังและพัสดุ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6771     (กลุ่มการคลัง)

เบอร์โทรศัพท์          : 0 2659 6772     (กลุ่มพัสดุ)

กลุ่มสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6776

กลุ่มบบริหารและทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6779     (พัฒนา)

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6780     (บุคคล)หน่วยงาน            : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ที่อยู่หน่วยงาน     : ชั้น 14 (โซน B) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์          : 0 2659 6798
โทรสาร           : 0 2659 6799

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6798

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6785

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6788

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6790

กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6793

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6796


หน่วยงาน        : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์         : 0 2659 673


หน่วยงาน          : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์         : 0 2659 6736
โทรสาร              : 0 2659 6737


หน่วยงาน          : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์         : 0 2659 6733
โทรสาร              : 0 2659 6733


ติดต่อหน่วยงานภายใน สค. (บ้านราชวิถี)


หน่วยงาน         : กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ที่อยู่หน่วยงาน         : เลขที่ 255 บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์          : 0-2306-8987
โทรสาร         : 0-2306-8746


ฝ่ายบริหารทั่วไป         

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8477

กลุ่มมาตรการและกลไก  

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8761

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา   

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8767

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8775

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8775