ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

8 ก.พ. 2564

561 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวแผนสร้างความผูกพันองค์กรของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว