ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO)

28 ส.ค. 2559

3590 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นางสุดา สุหลง

 รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (DCIO)


ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-659-6764
อีเมล suda.s@m-society.co.th


 

 

icon