ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การบริหารงานด้าน ICT

9 ก.ย. 2559

2556 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์โดยรวม (Strategy) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อ และชุมชน ร่วมกันสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตาม กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาและความถนัดที่มุ่ง ไปสู่ลักษณะสตรีที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
เป้าประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีหลักประกันคุ้มครอง และส่งเสริม ปัจจัยที่เกื้อหนุนความเข้มแข็งของครอบครัว ตลอดจนทั้งหญิงและชายมีหน้าที่ ร่วมกันสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่น และมีการใช้เวลาร่วมกันอบรมเลี้ยงดู สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีทําประโยชน์เพื่อ สังคมส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากลไกการทํางานด้านสตรีและครอบครัว
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายสตรีและครอบครัวได้รับการพัฒนา ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะแผนงานและโครงการด้าน สตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มี ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ มีการวาง มาตรการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็วพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและ เครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง

 

icon