ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จัดซื้อจัดจ้าง

22 เม.ย. 2565

2720 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ก.พ. 2565 : ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง สตรีกับเศรษฐกิจ BCG ในเขตเศรษฐกิจไทย และ APEC 20 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2565 : ราคากลางการจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2564 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2564 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 9 ธ.ค. 2564 : ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 ธ.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2564 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 22 พ.ย. 2564 : ประกาศราคากลางงานจ้างตกแต่งภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22 พ.ย. 2564 : ประกาศราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คลิกดูทั้งหมด
12 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับใช้ในองค์กร เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาแก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธ.ค. 2564 : ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 ธ.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับใช้ในองค์กร เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลครอบครัวไทย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาแก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
23 มี.ค. 2565 : ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2565 : จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คัน ในการจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านเพื่อการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต Sex Worker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2565 : ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit หรือ ATK จำนวน 75 ชุด ในการจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านเพื่อการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต Sex Worker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2565 : จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน ในการจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านเพื่อการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต Sex Worker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 : จ้างจัดกิจกรรมเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 : ซื้อการ์ดหน่วยความจำจัดเก็บข้อมูล (SD - Card) ขนาดความจุ 128 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 : จ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2565 : เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2565 : จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่่อมล้ำทางเพศในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2565 : จ้างผลิตชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัวเพิ่มพลังคุณค่าชีวิตในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูทั้งหมด
2 ส.ค. 2564 : จ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับกลไกภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564 : จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ในพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2564 : จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับ คู่มือบริการประชาชนศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2564 : จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับ คู่มือบริการประชาชนศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563 : จ้างจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูทั้งหมด
icon