ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานการประชุม

3 เม.ย. 2567

202 view

admin_1

รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ สค.
ปี 2567
ปี 2566
ปี 2565
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ สค.
ปี 2567
ปี 2566