ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

28 มิ.ย. 2562

1758 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  • ประจำปี 2567

  • ประจำปี 2566

  • ประจำปี 2565

  • ประจำปี 2564

  • ประจำปี 2563

  • ประจำปี 2562

  • icon