ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (สถาบันครอบครัว)

28 มิ.ย. 2562

2198 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon