ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผู้บริหาร สค.

13 ก.พ. 2565

8406 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต


นางสุดา สุหลง

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นางสาวพรมณี พุ่มอิ่ม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์

เลขานุการกรม

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริพร สันติกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร