ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผู้บริหาร สค.

13 ก.พ. 2565

12343 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

นายธนสุนทร สว่างสาลี

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

นางสุดา สุหลง

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


รอแต่งตั้ง

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นางสาวพรมณี พุ่มอิ่ม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์

เลขานุการกรม

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริพร สันติกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร