ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเบื้องต้น) ณ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 : จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ ISUZU รถโฟร์วิล หมายเลขทะเบียน กฉ-4157 พิษณุโลก สค./สคอ.พล/จ1/04/01/2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน 22 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร 17 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการอบรมหลักสูตรลูกประคบและยาดมสมุนไพร หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุประจำตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66/4 หลักสูตรธุรกิจการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด 50 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon