ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

1 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70วัน) รุ่นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566 : ซื้อตู้แช่โชว์เค้ก สำหรับโครงการร้านต้นแบบเพื่อสตรีและครอบครัว (กาแฟและเบเกอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการร้านต้นแบบเพื่อสตรีและครอบครัว (กาแฟและเบเกอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพในการอบรมหลักสูตรงานประดิษฐ์กิ๊ฟช๊อปแฮนด์เมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รุ่น (รุ่นที่ 7 - 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566 : จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพในการอบรมหลักสูตรเบเกอรี่คาเฟ่ และ ร้านกาแฟยอดฮิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมออกหน่วยสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจภายในสถานคุ้มครองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566 : จ้างผลิตหนังสือเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566 : จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขพ 6178 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง