ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

29 มี.ค. 2566 : ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566 : ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรไอศกรีมโบราณ รุ่นที่ 1 (ของแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566 : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค./สคอ.กท./ก8/01/020/2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566 : เช่าอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566 : เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉะพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566 : จ้างเหมาบริการลงโปรแกรม และปรับปรุง hard ware สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ pc จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 4 คัน