ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

12 ก.พ. 2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการร้านต้นแบบเพื่อสตรีและครอบครัว (ครัว Supermom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567 : จ้างซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 4 ทั้งหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรเริ่มต้นขายออนไลน์ รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรการทำตุงล้านนา) ณ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon