ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

28 ก.พ. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (เกาหลีใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567 : จ้างจัดกิจกรรม วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) กิจกรรมขยาย Learning Center สู่ชุมชน รุ่นที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการจัดฝึกอบรมหลักสูตรน้ำชง น้ำสมุนไพร ชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนและคอนเฟลกน้ำตาลมะพร้าวสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรตัดเย็บและสร้าง Pattern กางเกงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่นที่จัดตั้งไปขยายเครือข่ายโดยการจัดตั้งชมรม/สมาคม/กลุ่มเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 3 ประเด็น ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะป้องกันตนเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center ผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567 : ประกวดราคาจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)