ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

3 เม.ย. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้กับระบบปาของศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน การสร้างแบบตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน การทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน อาหารสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567 : จ้างตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 7911 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (60 วัน) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำ และเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon