ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20 พ.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำม้นเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเเบียน กจ 4585 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (นายอัลเบอท ปอทเจส) 3 พ.ค. 2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ (นางสาวลดามณี โลหะการก) 3 พ.ค. 2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) นายปัณณทัต ลิมาลี 3 พ.ค. 2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) นายนภา แซ่กั๊ว 3 พ.ค. 2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ และปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2567 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon