ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

19 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรตัดเย็บและสร้าง pattern ผ้าถุง/กระโปรงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2566 : ซื้อวััสดุฝึกอบรม(อุปกรณ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก)ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวกลุ่มสตรีบ้านหนองท่าควายหมู่ 7 ตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาและกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียนผ่านทางพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครในการให้คำปรึกษากรณีหญิงไทยและครอบครัวหลากวัฒนธรรม ในการย้ายถิ่นและย้อนคืน 15 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66/2 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66/3 หลักสูตรธุรกิจการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด 50 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566 : ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ การอบรมหลักสูตรเครื่องดื่มและเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon