ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

17 ก.ค. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดและตกแต่งสถานที่จัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ 22 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 65.3 หลักสูตรธุรกิจการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด 50 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 65 หลักสูตรปักจักร 360 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566 : จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง