ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อจ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรมอาชีพในสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม จิตอาสา ทำดี ป้ายสี (สีสัน) เพื่อน้อง ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพในการจัดอบรมหลักสูตรตัดเย็บชุดเดรสสมัยนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรตัดเย็บและสร้าง pattern ผ้าถุง/กระโปรงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2566 : ซื้อวััสดุฝึกอบรม(อุปกรณ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก)ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวกลุ่มสตรีบ้านหนองท่าควายหมู่ 7 ตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาและกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียนผ่านทางพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครในการให้คำปรึกษากรณีหญิงไทยและครอบครัวหลากวัฒนธรรม ในการย้ายถิ่นและย้อนคืน 15 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon