ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

28 ก.พ. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (เกาหลีใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้กับระบบปาของศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน การสร้างแบบตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน การทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน อาหารสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567 : จ้างตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 7911 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (60 วัน) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง