ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

1 ก.พ. 2566 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2566 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566 : เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 : ซื้อบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากรเพื่อเข้าใช้พื้นที่อาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 : จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 : เช่าอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร้ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 : เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรขนมไทยออเจ้าชาววัง รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนแกนนำชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่นที่จัดตั้งไปขยายเครือข่าย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 64/2 หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารว่าง 120 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานสนามของศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 : จ้างทำแผ่นพับและโรลอัพประชามสัมพันธ์ของศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง