ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อรื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างจัดทำเอกสาร จำนวน 69 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบแลน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับผู้ใช้บริการ ฝ่าย และกลุ่มจ่างๆ ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษธอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 60 แผนกอาหารและโภชนาการ หลักสูตรการทำเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 360 ชั่วโมง แผนกนวดแผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon