ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

15 ต.ค. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรตัดผมชาย รุ่นที่ 1 (ห้องที่ 1-2) และหลักสูตรเสริมสวยสตรี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2563 : ซื้อพัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน (360 ชั่วโมง) นวดดูแลสุขภาพ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรอาหารจานเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรอาหารจานเดียว (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2563 : ซื้อซื้อวัสดุอาหาร สำหรับดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการปฐมนิเทศ/ปรับสภาพละลายพฤติกรรม แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการปฐมนิเทศ/ปรับสภาพละลายพฤติกรรม แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกเสริมสวยสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 2563 : เช่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าเช่าบริการเครือข่ายส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง