ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกอาหารและโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกเสริมสวยสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อฝึกอาชีพแผนกโภชนาการ หลักสูตร 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563 : จ้างซ่อมแซมอาคาร และเรือนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง