ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกอาหารและเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกอาหารและเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกอาหารและเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพหลัักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกเสริมสวยสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อหมอนหนุนยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา รุ่นที่51 (1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา รุ่นที่51 (1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุของใช้สำหรับผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับออกหน่วย จังหวัดสระแก้ว แผนกตัดผมชายหลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง