ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน) ชุดไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน) ชุดไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง) 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 5-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเข้ามุม 3 เหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-8987 ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (ออกหน่วยฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่เกิดอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรคลินิกซ่อมผ้าและหลักสูตรปักผ้าด้นมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง