ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

6 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนกโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (คลิปแอมมิเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม 22 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ตู้เชื่อมแก๊สแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานและหลังคาบ้านพักรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องจัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องจัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2563 : ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อยาและอุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon