ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-8987 ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (ออกหน่วยฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่เกิดอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรคลินิกซ่อมผ้าและหลักสูตรปักผ้าด้นมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมาทำกระเป๋าโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ รื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุของใช้ประจำตัว(ชุดเล็ก)รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อรื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง