ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

11 พ.ย. 2563 : ซื้อพัสดุสำนักงาน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอาชีพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ฯ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านแม่ก๊ะเปียง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และหลักสูตรการตัดเย็บและแปรรูปผ้าชนเผ่าม้ง บ้านแม่ป๋าม ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอาชีพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านแม่ป๋าม ต.ปิงโค้ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ของแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอาชีพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านแม่ป๋าม ต.ปิงโค้ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั่นน้ำผลไม้) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องปั่นน้ำผลไม้)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั่นน้ำผลไม้) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon