ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรการทำขนมไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรการทำขนมไทย,หลักสูตรการปักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรการจักสาน,หลักสูตรการทำบายศรีและร้อยมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (งบลงทุน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งบลงทุน) พัดลมติดผนัง ๓ ใบพัด จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบลงทุน) เตาแก๊ส 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน) ชุดไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน) ชุดไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง) 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 5-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเข้ามุม 3 เหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง