ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั่นน้ำผลไม้) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องปั่นน้ำผลไม้)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตาม ?เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตาม ?เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน ในการเดินทางไปติดตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการสร้างอาชีพกลุ่มสตรีและครอบครัว เพื่อฟื้นฟูยกระดับหลังวิกฤต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563 : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาโดยสารหุ้มสเตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของใช้ประจำตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพและวัสดุประจำเรือนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2563 : จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon