ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

10 พ.ย. 2563 : จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดบานแฟร์ออโตฟรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2563 : ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (งบลงทุน ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่อสักคิ้วแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง เตียงสักคิ้ว จำนวน 2 เตียง และเครื่องอบเล็บ แบบสีเจล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมไหว้ครู แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมไหว้ครู แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง