ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

9 ต.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 2563 : เช่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าเช่าบริการเครือข่ายส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุของใช้ประจำตัว(ชุดเล็ก),วัสดุประจำเรือนนอน,วัสดุประจำหลักสูตร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุของใช้ประจำตัว(ชุดเล็ก),วัสดุประจำเรือนนอน,วัสดุประจำหลักสูตร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2563 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหาร ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2563 : จ้างดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ สำหรับดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนนอน 1-6 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ต.ค. 2563 : จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง