ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

22 ก.พ. 2567

51 view

-

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share