ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

นโยบายความเป็นส่วนตัว

12 ก.ย. 2559

2932 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและบริการต่าง ๆ ของกรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่ง      ก็ตาม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏ ในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share