ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

24 ม.ค. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 9 ม.ค. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 23 พ.ย. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 16 พ.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 10 ส.ค. 2566 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 14 ก.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 16 มิ.ย. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 26 เม.ย. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 26 เม.ย. 2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 27 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 27 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 24 มี.ค. 2566 : รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565