ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💌 บัตรคำข้อคิดเพิ่มพลังใจ การใช้ชีวิตจากเหล่าคนดัง 😍 "คนที่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ ย่อมอดทนได้กับทุกสิ่ง" - Friedrich Nietzsche - นักปรัชญาชาวเยอรมัน

22 ก.พ. 2567

56 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

💌 บัตรคำข้อคิดเพิ่มพลังใจ การใช้ชีวิตจากเหล่าคนดัง 😍
"คนที่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ ย่อมอดทนได้กับทุกสิ่ง"

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share