ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน (ภาคกลาง) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

12 ก.พ. 2567

41 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 น. ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน (ภาคกลาง) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน มีเทคนิคการช่วยเหลือ การส่งต่อเมื่อเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน พัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้สามารถนำไปขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงอย่างเข้มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนภาคกลาง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” และโรงเรียนสวนแตงวิทยา เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวภาคกลาง วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share