ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🌞🌻 หนีร้อน....มาเพิ่มทักษะนวด 😍🥁 👉 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 🏡 🧑‍🏫 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมฝึกทักษะอาชีพ ฟรี !!! ประเภทไป-กลับ (ทุกเพศ) & ประเภทประจำ (เพศหญิง)

21 มี.ค. 2565

646 view

-

🌞🌻 หนีร้อน....มาเพิ่มทักษะนวด 😍🥁
👉 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 🏡
🧑‍🏫 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมฝึกทักษะอาชีพ ฟรี !!! ประเภทไป-กลับ (ทุกเพศ) & ประเภทประจำ (เพศหญิง)

🩺💉💉 มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบจำนวน 2 เข็ม
🧳👌 สามารถปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และกฎระเบียบของหน่วยงานได้ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ
👩‍💻📄 กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วน
แบบประเมินความเสี่ยงโควิด 19
ใบสมัคร 60 ชั่วโมง (10 วัน) : นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ https://forms.gle/J3EmLc33DifsEHZa6
🎯เอกสารไฟล์แนบต้องเป็นนามสกุล .jpeg เท่านั้น🎯
⚠️โปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน...ก่อนการสมัคร 🚧
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

เกี่ยวกับ สค. อื่นๆ

Share

icon