ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565

7 เม.ย. 2565

781 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการให้ความสำคัญ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการประชุมฯ เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค.สื่อสร้างสรรค์จากผู้บริหารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวicon